Thursday, October 3, 2013

Ayat Al Qur’an tentang Kurma

Dan Dia-lah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau . Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa . Perhatikanlah buahnya ketika pohonnya berbuah dan perhatikan pula kematangannya. Sesungguhnya yang demikian itu ada tanda-tanda bagi orang yang beriman (Al-An’am: 99)

Dan Dia-lah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu apabila ia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik buahnya dengan dikeluarkan zakatnya. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan (Al An’am:141)

Di dalam keduanya ada bemacam buah-buahan, kurma, dan delima (Ar-Rahman:68)


Sukakah seorang dari kamu mempunyai satu kebun dari kurma dan anggur, yang mengalir padanya sungai-sungai, yang di situ ada baginya segala macam buah-buahan, lalu ia tua dan mempunyai anak cucu yang lemah, lantas kebun itu terkena angina beserta api, lalu terbakar? Begitulah Allah menerangkan bagi kamu petunjuk-petunjuk-Nya supaya kamu berpikir (Al-Baqarah: 266)

Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan , kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman,pohon kurma yang bercabang dan tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian tanam-tanaman itu atas sebagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir (Ar-Rad:4)

Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman : zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan (An-Nahl: 11)

Dan dari buah kurma dan anggur, kamu jadikan dai perahannya minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda bagi kaum yang memikirkan (An-Nahl:67)

Atau engkau mempunyai kebun dari kurma dan anggur , lalu egkau mengalirkan sungai-sungai di celah-celahnya dengan terpancar (Al-Isra:91)

Dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan dua orang laki-laki. Kami jadikan bagi seoarang diantara keduanya (yang kafir) dua buha kebun anggur dan Kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma dan diantara kebun itu Kami Buatkan ladang (Al-Kahfi:32)

Lalu dengan air itu, Kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur,di dalam kebun-kebun itu kamu peroleh buah-buahan yang banyak dan sebagian dari buah-buahan itu kamu makan. (Al Mu’minuun:19)

Dan Kami jadikan padanya beberapa kebun kurma dan anggur dan Kami pancarkan mata air-mata air yang mengalir (Yasin:34)

Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal batang kurma. Dia berkata, aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan. Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, ‘Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Rabmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goayanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon kurma itu akan menggugurkan buah kurma masak kepadamu (Maryam:23-25)

Berkata Firaun,” Apakah kamu telah bermiman kepada Musa sebelum aku memberi izin keadamusekalian. Seusnguhnya ia adalah pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu sekalian . maka sesungguhnya aku akan memeotong kaki dan tangan kamu sekalian secara bersilang dan seusngguhnya aku akan menyalib kamu sekalian pada pangkal pohon kurma dan sesungguhnya kamu akan mengetahui siapa diantara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksanya” (Thaha:71)

Dan tanam-tanaman dan pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut (Asy-Syura:148)

Dan kami jadikan pohon-pohon kurma , keadaannya panjang-panjang. Ia mempunyai mayang yang bertumpuk-tumpuk (Qaf:10)

Ia memelantingkan manusia seolah-olah mereka batang-batang kurma yang tercabut (Al-Qomar:20)

Dan bumi itu DIa hamparkan untuk makhluk. Padanya ada buah-buahan dan pohon-pohon kurma yang mempunyai kelopak-kelopak mayang (Ar-Rahman:11)

Yang Allah menimpakan angina itu kepada mereka selama tujuh malam dan delapan hari secara terus menerus. Maka kamu melihat kaum Aad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul kurma yang telah lapuk (AL-Haqqah:7)

Maka hendaknya manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu. Anggur dan sayur-sayuran, zaitun, dan kurma , kebun-kebun yang lebat, buah-buahan serta rerumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu (Abasa:24-32).

Sunardi. 2008. Nabi saja Suka Buah. Aqwamedika, Surakarta

No comments:

Post a Comment